ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229
โครงการไม้สีม่วงเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
   
   
          ในปีมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งพระองค์ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจและทรงงานตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการสร้างงานและสร้างอาชีพให้ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่อย่างผาสุก
ทรงเป็นแบบอย่างในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีที่ทรงมีต่อพสกนิกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเห็นควรจัดให้มีการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 5 รอบ และทรงสนพระทัยในงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีสีม่วงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ด้านพันธุ์ไม้
3. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ด้านพันธุ์ไม้
4. เพื่อเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ด้านนันทการและออกกำลังกาย
 
วิธีดำเนินการ
1. ปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ 5 ชนิดหลักที่กำหนด ได้แก่ อินทนิล อินทรชิต ตะแบก ศรีตรัง และพลอง
2. พันธุ์ไม้ที่มีสีม่วงครอบคลุมไม้ 6 ประเภท 5 กลุ่ม จำนวน 60 ชนิด (พระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา)
3. การจัดวางการปลูกจะเลียนแบบการขึ้นตามธรรมชาติที่ขึ้นผสมปะปนกัน
4. จัดภูมิทัศน์ การจัดทำทางเดินศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้และลานจอดรถ
5. จัดทำป้ายสื่อความหมาย
6. จัดทำป้ายพระฉายาลักษณ์/พระสาทิสลักษณ์
7. จัดทำวัตถุตกแต่งภูมิทัศน์ เช่น โต๊ะเก้าอี้สนาม รูปปั้น เป็นต้น
ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2559 รวม 2 ปี
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เป็นสถานที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
2. เป็นสถานที่อเนกประโยชน์ทั้งด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การศึกษาด้านความหลากหลายของพันธุ์ไม้และระบบนิเวศ ด้านนันทนาการ และการออกกำลังกาย