งานส่งเสริมการเกษตร


      

               ดำเนินงานข้าวครบวงจรที่มุ่งเน้นการส่งเสริม และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร การให้บริการโรงสีข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพเกษตรตัวอย่างให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และส่งเสริมการขยายผลองค์ความรู้ ของศูนย์ฯ ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ