ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรมหลักสูตรการฝึกอบรม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   
หลักสูตรที่ 1
ฝายต้นน้ำลำธารเพื่อการฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริ

เป็นการเรียนรู้หลักการ แนวคิดในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เรียนรู้ระบบนิเวศลุ่มน้ำ กระบวนการในการทำงานร่วมกับชุมชน การวิเคราะห์พื้นที่ รูปแบบในการสร้างฝายต้นน้ำลำธารและการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

บรรยายทฤษฏี                          1              วัน
ศึกษาดูงาน                              1              วัน
ภาคปฏิบัติ                                1              วัน
หลักสูตรที่ 2
การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง

เป็นการเรียนรู้หลักการ เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิล หลักการสร้างบ่อปลา การเตรียมบ่อปลา หลักการเลี้ยงปลา โรคปลาและวิธีการรักษา 

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                      1              วัน
หลักสูตรที่ 3
การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย วิธีการจัดการบ่อเลี้ยง การให้อาหาร การป้องกันการเกิดโรคของปลา และวิธีการรักษา

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                     1/2              วัน
ภาคปฏิบัติ
                         1/2              วัน
หลักสูตรที่ 4
การเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน้ำไหลผ่าน

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากดหลวง วิธีการจัดการบ่อเลี้ยง การให้อาหาร การป้องกันการเกิดโรคของปลา และวิธีการรักษา

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                     1/2              วัน
ภาคปฏิบัติ                         1/2              วัน
หลักสูตรที่ 5
การเลี้ยงกบบูลฟร็อกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงกบบูลฟร็อก
การจัดการบ่อเลี้ยงกบ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การขยายพันธุ์กบ การอนุบาลลูกอ๊อด การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อาหารเสริมจากธรรมชาติ พืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงกบ และโรคกบและวิธีการป้องกัน

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                     1/2           วัน
ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
หลักสูตรที่ 6
การเลี้ยงกบนาโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงกบนา
การจัดการบ่อเลี้ยงกบ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การขยายพันธุ์กบ การอนุบาลลูกอ๊อด การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อาหารเสริมจากธรรมชาติ พืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงกบ และโรคกบและวิธีการป้องกัน

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                     1/2           วัน
ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
หลักสูตรที่ 7
เห็ดเศรษฐกิจ ทำง่าย รายได้ดี

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ด โรคและแมลงศัตรูใน
การเพาะเลี้ยงเห็ด เทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหัวลิง
เห็ดหอม  เห็ดหลินจือ เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
บรรยายทฤษฏี                      1              วัน
ภาคปฏิบัติ                           2              วัน
หลักสูตรที่ 8
การเลี้ยงไกพื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่พันธุ์
การจัดการและทักษะการเลี้ยงไก่ การให้อาหารไก่ โรคและการป้องกัน

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                      1              วัน
หลักสูตรที่ 9
การเลี้ยงสุกรลูกผสม 3 สายพันธุ์

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักการเลี้ยงสุกรลูกผสมระหว่างพันธุ์ลาร์จไวท์-แลนเรซ และดูร็อคเจอร์ซี่ การสร้างคอก การผลิตอาหารสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ การป้องกันควบคุมโรค การจัดการดูแล
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                      1              วัน
หลักสูตรที่ 10
การเลี้ยงแพะนมซาแนน-แองโกล

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนมพันธุ์ซาแนน-แองโกล การจัดการการเลี้ยง
หลักการผสมพันธุ์ การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การเลี้ยง การจัดการอาหาร
การจัดการด้านสุขภาพ การสร้างโรงเรือน

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                     1/2           วัน
ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
หลักสูตรที่ 11
การปลูกผักปลอดสารพิษ

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชปลอดสารพิษที่ถูกต้อง และ
เหมาะสม การนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                      1/2           วัน
ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
หลักสูตรที่ 12
การปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ และพันธุ์ขาวทองดี


เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกส้มโอ และเทคนิคการขยายพันธุ์ส้มโอที่ถูกต้อง

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                     1/2              วัน
ภาคปฏิบัติ                            1/2             วัน
หลักสูตรที่ 13
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้น เทคนิคเกี่ยวกับวิธีการเพาะเห็ดฟางแบบง่าย ประหยัด ได้ผลที่คุ้มค่า

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                     1/2           วัน
ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
หลักสูตรที่ 14
การฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักใบไม้และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อการผลิตพืช

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มประ สิทธิภาพของดิน 
การปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกวิธ ีการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                      1/2           วัน
ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
หลักสูตรที่ 15
ระบบนิเวศลุ่มน้ำที่ยั่งยืน

เป็นการเรียนรู้ถึงองค์ประกอบ 4 ประการ ในระบบนิเวศลุ่มน้ำ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิตที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างกลมกลืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำเพื่อให้วิถีชีวิตของคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานภาพ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในระบบนิเวศลุ่มน้ำ

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
บรรยายทฤษฏี                    1         วัน
ภาคปฏิบัติ                            1           วัน
หลักสูตรที่ 16
การผลิตข้าวคุณภาพดี

เป็นการให้ความรู้และเทคนิคในการผลิตข้าว เพื่อให้ได้คุณภาพดีทั้งข้าวพันธุ์และข้าวบริโภค รวมถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีหัวข้อที่อบรมคือ การบริหารจัดการ การปลูกข้าวสำหรับทำพันธุ์ การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีในนาข้าว การทำข้าวกล้องงอก น้ำข้าวกล้องงอก และเทคนิคการเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
บรรยายทฤษฏี                     1, 1/2              วัน
ภาคปฏิบัติ                            1, 1/2            วัน
หลักสูตรที่ 17
การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลุ่มน้ำ

เป็นหลักสูตร เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกให้ถูกหลัก
วิชาการในการอนุรักษ์ดิน น้ำ  ในสภาพพื้นที่ต่างๆ  ที่มีเงื่อนไข
แตกต่างกัน  เช่น  ที่ราบ  ที่ดอน  ที่สูง และได้ทราบถึงรูปแบบการ
ปลูกหญ้าแฝกแบบต่างๆ  ตลอดจนการขยายพันธุ์หญ้าแฝก

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                      1/2           วัน
ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
หลักสูตรที่ 18
เกษตรทฤษฎีใหม่

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสำคัญทฤษฎีใหม่ รูปแบบการจัดการพื้นที่ ความเหมาะสมของดินในการทำเกษตร แผนการผลิตที่ดี การทำโครงการให้ประสบผลสำเร็จสู่การปฏิบัติจริง

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                     1/2        วัน
ภาคปฏิบัติ                            1/2         วัน
หลักสูตรที่ 19
การผลิตไม้ดอกเป็นการค้า

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกไม้ดอกที่สามารถทำรายได้เสริม เช่น แกลดิโอลัส ปทุมมา และดาวเรือง เป็นต้น ให้ทราบถึงวิธีการเพาะเมล็ด การปฏิบัติดูแล ตลอดจนการผลิตตลอดทั้งปี

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี                     1/2       วัน
ภาคปฏิบัติ                            1/2        วัน
หลักสูตรที่ 20
การปลูกพืชไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์)

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน เป็นวิธีการปลูกพืชผักปลอดภัยลดการใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลง ซึ่งขายได้ราคาสูงกว่าผักทั่วไป ให้ทราบถึงวิธีการจัดการระบบการเพาะเมล็ด การเตรียมสารละลายปุ๋ย และวางแผนการผลิตตลอดปี

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน

บรรยายทฤษฏี                      1/2           วัน
ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
หลักสูตรที่ 21
การเลี้ยงไก่ไข่
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการเลี้ยง พันธุ์การจัดการฟาร์ม การให้อาหาร โรค และการป้องกันโรค


ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน

บรรยายทฤษฏี                      1/2           วัน
ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน