กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาแหล่้งน้ำ         


              ดำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย ทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาลุ่มน้ำขนาดเล็ก การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของแบบฝายต้นน้ำลำธาร การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองการฟืิ้้นฟูพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร จัดทำแผนงานและงบประมาณ การพิจารณาโครงสร้างเบื้องต้นการสำรวจสภาพพื้นที่ทางปฐพีวิทยาและธรณีวิทยา สภาพลุ่มน้ำ สภาพการเพาะปลูก สภาพทางอุทกวิทยา การออกแบบเพื่อการก่อสร้างและบำรุงรักษา การก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ การส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ทดลอง วิจัยต่าง ๆ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ภายในศูนย์ฯ หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์และศูนย์ฯสาขางานแผนงานและงบประมาณรวมทั้งการจัดทำเอกสารทางวิชาการ เพื่อประกอบการฝึกอบรมประชาสัีมพันธ์และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้หรือสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

งานศึกษาทดลองวิจัย
1.  การศึกษาการใช้หญ้าแฝกเพื่อชะลอความเร็วของน้ำ
2.  การศึกษาผลผลิตน้ำ (Water Yield) ของลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้
3.  การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


งานพัฒนาแหล่งน้ำและพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน

1. ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำ 
    - ขุดสระเก็บน้ำพร้อมอาคาร
    - ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อบาดาลและระบบส่งน้ำ
    - ก่อสร้างประตูระบายน้ำ
    - ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร   บริเวณพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  
      หมู่ที่บ้านโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ  หมู่บ้านโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง  
      และพื้นที่ยุทธศาสตร์  8  จังหวัดภาคเหนือตอนบน
    - ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำ
    - ดำเนินการปรับปรุงทางและสะพาน

 2.งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการ (ทางลำเลียงใหญ่)

     ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อ.ดอยสะเก็ด   จ.เชียงใหม่   
 3.
งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ  (ทางลำเลียงย่อย) 
    ซ่อมแซมถนนลูกรัง ทาง เข้าอ่างเก็บน้ำของโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงฯ
    อ.จอมทอง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่

 4.ราดยางถนนเข้าหัวงานโครงการ พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงฯ  อ.จอมทอง    อ.ฮอด   จ.เชียงใหม่