กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาประมง
หารูปแบบการจัดการบริหารแหล่งน้ำและทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนศึกษาวิจัยและทดสอบ
เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสามารถนำผลงานการศึกษาขยายผลสู่เกษตรกร
และเป็นแหล่งสาธิตแก่ผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษาและดูงานการศึกษาด้านทรัพยากรประมง

           สำรวจและศึกษาสัตว์น้ำและทรัพยากรประมงทั้งชนิดและปริมาณรวมทั้งคุณภาพน้ำในเขตลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ เืพื่อที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
   ทรัพยากรที่มีอยู่และการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดังกล่าวหลังจากมีการจัดการแหล่งน้ำ

   การจัดการบริหารแหล่งน้ำ

                        
 


การศึกษาวิจัยในด้านการจัดการแหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ของศูนย์ฯ ดำเนินการโดยวิธีการที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม เช่น
   การจัดการประมงในสภาพธรรมชาติ การสร้างเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มเติมลงในแหล่งน้ำ การทำการประมงในแหล่งน้ำ
   และการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้บริหารการประมงในแหล่งน้ำ เป็นต้น

   การศึกษาและสาธิต

          การเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำ

                              

          ทำการศึกษาชนิดของปลาที่เหมาะสม สำหรับการเลี้ยงในกระชัง โดยศึกษาอัตราความหนาแน่น อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย
   และต้นทุนในการเลี้ยง พบว่าปลาหลายชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในการเลี้ยงในกระชัง เช่น ปลานิลดำ ปลานิลแดง ปลากดหลวง ปลากดคัง
   และปลาแรด นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการเพาะพันธุ์ปลานิลในกระชัง โดยศึกษาอัตราการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสม การวางไข่ในรอบปี
   และผลผลิตลูกปลาขนาด 1 นิ้วที่ได้ต่อเดือน

   การเลี้ยงปลาระบบน้ำไหลผ่าน

                                           

          การสาธิตการเลี้ยงปลาระบบน้ำไหลผ่านนี้ได้ทำการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ที่มีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา โดยปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
   ที่อยู่ระดับสูงกว่าบ่อให้ผ่านบ่อเลี้ยงปลาได้อย่างหนาแน่น เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนมากพอ และมีการถ่ายเทของน้ำตลอดเวลาโดยพบว่า
   ปลาหลายชนิด เช่น ปลาดุก ปลากดหลวงปลานิลดำและปลานิลแดง เจริญเติบโตได้่ดี

   สถานแสดงพันธุ์ปลา

                                     

          แสดงพันธุ์ปลาที่พบในแหล่งน้ำบริเวณหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และภายในบริเวณศูนย์ฯ พันธุ์ปลาที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทยให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจ
   ทั่วไปเข้ามาศึกษาชนิดพันธุ์สัตว์น้ำจืด ทำให้ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้าง และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจืด

   การขยายผลสู่เกษตรกร

                       

          ขยายผลที่ได้จากการศึกษาทดลอง ไปสู่เกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ในรูปแบบต่าง ๆ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน การ
   เลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปลาแบบน้ำไหล การเลี้ยงปลาแบบยังชีพ การประมงในโรงเรียน การประมงในการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ การประมงในเกษตร
   แบบผสมผสาน นอกจากนี้ยังบริการวิชาการในด้านการให้คำปรึกษาและจัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป