กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้


      

               ดำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย ทางด้านการพัฒนาป่าไม้เกี่ยวกับ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า การฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้การส่งเสริมและการควบคุมไฟป่าให้มีประสิทธิภาพ การศึกษาการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง องค์ประกอบและความหลากหลายของระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำเอกสารทางวิชาการ เพื่อประกอบการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์แ่ละเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้หรือสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

1. งานศึกษาทดลอง  วิจัย

 1.1  การศึกษารวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
        การศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยา
        การศึกษาการตกกระจายของปริมาณน้ำฝน

 1.2 การศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำ
       ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย ได้คัดเลือกพื้นที่ในการศึกษาออกเป็น   4    ลุ่มน้ำ    ดังนี้

  • พื้นที่พัฒนาป่าไม้    ด้วยระบบธรรมชาติ (น้ำฝน)  พื้นที่ศึกษา   42  ไร่
  • พื้นที่พัฒนาป่าไม้    ด้วยระบบชลประทาน           พื้นที่ศึกษา   12  ไร่
  • พื้นที่พัฒนาป่าไม้    ด้วยระบบฝายต้นน้ำลำธาร    พื้นที่ศึกษา  106  ไร่
  • พื้นที่พัฒนาป่าไม้    ด้วยระบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ  พื้นที่ศึกษา  460  ไร่

ในการศึกษาวิจัยได้ทำการศึกษา  ดังนี้

1.)  การศึกษาวิจัยด้านดินป่าไม้
      -  การศึกษาความชื้นในดิน
      -  การศึกษาความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
      -  ศึกษาปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน
      -  การศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของดินในพื้นที่พัฒนาป่า 3 วิธี
      -  การศึกษาสมดุลธาตุอาหารในพื้นที่พัฒนาป่า 3 วิธี

2.)  การศึกษาวิจัยด้านพืชป่าไม้
      - การศึกษาปริมาณน้ำพืชยึด

3.)  การศึกษาวิจัยด้านน้ำ
       -  การศึกษาการชะล้างหน้าดิน  (การไหลของตะกอนและน้ำ)
       -  การศึกษากระบวนการกักเก็บน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำ
       -  การศึกษาสมดุลน้ำในพื้นที่พัฒนาป่า 3 วิธี

4.)  การศึกษาบทบาทฝายต้นน้ำลำธารในการฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำ
       -  การศึกษาการเก็บกักตะกอนของฝายต้นน้ำลำธาร
       -  การศึกษาอิทธิพลของระบบฝายต้นน้ำลำธารในการเพิ่มความชื้นดิน
       -  การศึกษาฝายต้นน้ำลำธารกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศลุ่มน้ำ

5.)  การศึกษาอุทกวิทยา วิจัยต้นน้ำเชิงระบบ
       -  การศึกษาปริมาณน้ำลุ่มน้ำ
       -  การศึกษาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำ
       -  การศึกษาอัตราการไหลของน้ำ
       -  การศึกษาความสัมพันธ์ดิน น้ำ ป่า   ความหลากหลาย

1.3  การศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และความหลากหลาย
       -  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบนิเวศลุ่มน้ำ
       -  การศึกษาผลกระทบการแพร่ขยายพันธุ์ไม้กระถินยักษ์ตามธรรมชาติ
       -  การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไม้ 10 ชนิด
       -  การศึกษาและรวบรวมพันธุ์เห็ดธรรมชาติ
       -  การศึกษาความหลากหลายของไม้พื้นล่างและการสืบพันธุ์ทางธรรมชาติ

1.4  การศึกษาระบบนิเวศสัตว์ป่า
       -  การศึกษาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า
       -  การศึกษาชนิดพันธุ์และการกระจายพันธุ์สัตว์ป่าในธรรมชาติลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้

1.5  การศึกษาระบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของทรัพยากรป่า
       1.)  การศึกษาวิจัยไฟป่า
              -  การศึกษาประสิทธิภาพแนวป้องกันไฟป่าเปียก
              -  การศึกษาระบบการป้องกันและควบคุมไฟป่า
              -  การศึกษาการฟื้นตัวของป่าภายหลังการเกิดไฟป่า
       2.)  การศึกษาพัฒนาการของป่าเต็งรัง

1.6  การศึกษาระบบผลผลิตป่าไม้และเศรษฐกิจป่า
    -  การศึกษาศักยภาพการจัดการเชิงนิเวศเพื่อการเรียนรู้ท่องเที่ยว
    -  การศึกษาประเมินผลทางเศรษฐกิจป่าไม้

1.7  การศึกษากระบวนการ  รูปแบบการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา
    -  การศึกษารูปแบบการจัดการเพื่อการพัฒนาป่า
    -  การศึกษาวิจัยระบบเกษตรป่าไม้

2.  การบริหารจัดการคุณภาพลุ่มน้ำ

     2.1  การเพาะและจัดเตรียมกล้าไม้
     2.2  การบำรุงรักษาสภาพป่าไม้
     2.3   การป้องกันและควบคุมไฟป่า
     2.4  การสาธิตระบบวนเกษตร
            -  การปลูกพืชเกษตรผสมผสานในพื้นที่ป่าไม้
            -  การจัดการทุ่งหญ้าป่าไม้
            -  การสาธิตการปลูกไม้ไผ่
     2.5  การเพาะและขยายพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำ

            1.)  การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า
                    -  การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์
                    -  การปรับปรุง ซ่อมบำรุงกรงและคอกสัตว์ ได้แก่ โรงเรือนของลิง
                       ชะนี สัตว์ปีก
                    -  การอนุรักษ์พื้นที่เชิงระบบนิเวศ  
                    -  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

3.  งานเผยแพร่และขยายผลความรู้

     3.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนา ดำเนินการ  ดังนี้
ี้           1.)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำกวง  ดำเนินการประชุมสัมมนา เวที  การเรียนรู้
           2.)  ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ดำเนินการฝึกอบรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

    3.2 
การอบรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำร
          -  หลักสูตร  ฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ
          -  หลักสูตร การปลูกป่า 3 อย่าง  ประโยชน์ 4 ประการ
          -  หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเสริมอาชีพ (หมูป่า)
    
   3.3 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ      
         
1.)  การสนับสนุนการเรียนรู้  หลักสูตร  รูปแบบการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาน้ำหนาว  
         2.)   การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนวัดป่าแดงมหาวิหาร
ดำเนินการจัดกระบวนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา  จำนวน  3  ครั้ง                 3.) การเรียนรู้ฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริพื้นที่ซับลังกา

4. กระบวนการเรียนรู้ขององค์กรระหว่างประเทศ

5. การบริการด้านวิชาการและเผยแพร่ความรู้
    
       ดำเนินการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน และศึกษาดูงานในพื้นที่จริง