กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาที่ดิน


            
             
               ศึกษาการพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาวิธีการและรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การศึกษาและสาธิตการใช้หญ้าแฝก การขยายพันธุ์หญ้าแฝกการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินรวมทั้งการจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบการ
ฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้หรือสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

1. งานศึกษาวิจัยเชิงพัฒนา

1.1 การศึกษาเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์หญ้าแฝกที่สามารถขึ้นได้ภายใต้สภาพร่มเงา
            โดยการนำหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่าง ๆ มาปลูกภายใต้สภาพร่มเงาในพื้นที่ป่าธรรมชาติ เพื่อใช้ประโยชน์จากสายพันธุ์หญ้าแฝกที่ได้รับการคัดเลือกโดยปลูกในพื้นที่สภาพร่มเงาเพื่อการป้องกันการชะล้างพังทลายในร่องน้ำธรรมชาติ ปลูกเพื่อเป็นฝายหญ้าแฝก ปลูกในพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และสามารถนำไปปลูกเพื่อเป็นแนวป้องกันไฟป่า

1.2 การจัดการดินและพืชแบบผสมผสานเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
            การศึกษาการทดลองโดยใช้วิธีเกษตรผสมผสาน ขั้นแรกดำเนินการในช่วงฤดูแล้งโดยการปลูกผัก และพืชสมุนไพรพื้นบ้านไว้ที่ริมแปลงผักทั้ง 2 ข้าง หลังจากเก็บผลผลิตผักเรียบร้อยแล้วมีการปลูกถั่วดำเป็นปุ๋ยพืชสด และเป็นพืชคลุมดินเพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน หลังจากนั้นทำการไถกลบ และหว่านปูนโดโลไมท์เพื่อช่วยปรับสภาพดินให้ดียิ่งขึ้น แล้วทำการขุดหลุมขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว  50  เซนติเมตร ลึก  50  เซนติเมตร เพื่อทำการปลูกไม้ผล ได้แก่  ชมพู่ พุทรา กระท้อน และฝรั่ง องุ่นโดยใช้ระยะปลูกขนาด 4 เมตร ห่างจากแถบหญ้าแฝก 2 เมตร ทำการปลูกข้าวโพดหวานในช่วงฤดูฝน ผลการศึกษาพบว่าพืชที่ทำการทดสอบเจริญเติบโตได้ดี


2. งานสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการเกษตรอินทรีย์
    การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ลาดชันโดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน้ำลำธารจะต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านต่างๆ  เช่นปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ลดลง การปนเปื้อนของสารเคมี

3. งานสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์    
    3.1 การสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก
    3.2 การสาธิตการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ


4.งานบริการวิเคราะห์ดิน


5.งานหญ้าแฝก
   5.1 งานขยายพันธุ์หญ้าแฝก
   5.1 งานรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก


6.งานขยายพันธุ์พืชปรับปรุงบำรุงดิน
             ดำเนินการปลูกขยายพันธุ์พืชปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ ถั่วพุ่มดำ จำนวน 2.5 ไร่ ปอเทือง จำนวน  3 ไร่ ถั่วพร้า จำนวน 1.5 ไร่  ถั่วมะแฮะ จำนวน  3  ไรถั่วลิสงเถา จำนวน  5  ไร่ การขยายพันธุ์พืชปรับปรุงบำรุงดิน คือจะต้องปลูกในปลายฤดูฝน (ในช่วงฤดูฝนจะเจริญเติบโตทางลำต้นและใบเป็นส่วนใหญ การติดดอกออกฝักไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันขณะเก็บเกี่ยวทำให้ผลผลิตเสียหายและมีคุณภาพต่ำ เปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำ )