งานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ข้าว


      

               ดำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย ทางด้านการศึกษาและอนุรักษ์ข้าว เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ ขยายผลสู่เกษตรกร บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพิ่มรายได้และความมั่นคง รวมทั้ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่เกษตรกร