ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

โครงการสัมมนาความรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่กำลังพลของกองทัพบกไทยและเมียนมา
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ