ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐภาคเอกชน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และคณะสื่อมวลชน
เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ฯ

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙