ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229

คณะดูงานประจำเดือน
เดือน ธันวาคม 2559
20 ธันวาคม 2559
    คณะทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บริษัท ไทยเบฟเวอเรส จำกัด
20 ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58
20 ธันวาคม 2559
    สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
18 ธันวาคม 2559
    ผู้เข้าร่วมประกวด นางสาวเชียงใหม่ ถ่ายทำ VTR
17 ธันวาคม 2559
    มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องนุงห่มกันหนาว
เดือน พฤศจิกายน 2559
7 พฤศจิกายน 2559
    ธ ประสงค์ใ
เดือน ตุลาคม 2559
4 ตุลาคม 2559
    สถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำเนียร สาระนาด
3 ตุลาคม 2559
    บริษัทสุภิราชการเกษตร เกษตรกรชาวเมียนมา
เดือน กันยายน 2559
21 กันยายน 2559
    ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 กันยายน 2559
    วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเซีย
12 กันยายน 2559
    สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
10 กันยายน 2559
    อบจ.ปทุมธานี
10 กันยายน 2559
    รองอธิบดีปศุสัตว์ ประเทศภูฎาน
3 กันยายน 2559
    ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
เดือน สิงหาคม 2559
31 สิงหาคม 2559
    อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภูพาน และคณะเยี่ยมชมศูนย์ฯ
30 สิงหาคม 2559
    โครงการฝึกอบรมการเพาะขยายพันธุ์ชะมดอีเห็น
15 สิงหาคม 2559
    โครงการสัมมนาความรู้ด้านการเกษตรฯ กองทัพบกไทยและเมียนมา
10 สิงหาคม 2559
    คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เดือน กรกฎาคม 2559
28 กรกฎาคม 2559
    วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก
21 กรกฎาคม 2559
    มูลนิธิชัยพัฒนา
14 กรกฎาคม 2559
    โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
8 กรกฎาคม 2559
    กรมกิจการพลเรือนทหารบก ในกองบัญชาการทหารสูงสุด
8 กรกฎาคม 2559
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
6 กรกฎาคม 2559
    โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
6 กรกฎาคม 2559
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง
6 กรกฎาคม 2559
    โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า อ.สะเมิง
เดือน มิถุนายน 2559
27 มิถุนายน 2559
    มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
24 มิถุนายน 2559
    โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
24 มิถุนายน 2559
    เทศบาลตำบลสันปูเลย
19 มิถุนายน 2559
    ชมรมบีบีกันเชียงใหม่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกป่า
17 มิถุนายน 2559
    สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
16 มิถุนายน 2559
    สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
เดือน พฤษภาคม 2559
20 พฤษภาคม 2559
    นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 5
9 พฤษภาคม 2559
    สนง.เขตพื้นที่มัธยมศึกษา 34 (โรงเรียน 3 ชายแดนใต้)
4 พฤษภาคม 2559
    โครงการชลประทานลำปาง
เดือน เมษายน 2559
26 เมษายน 2559
    วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่
23 เมษายน 2559
    ธนาคารไทยพาณิชย์
15 - 16 มีนาคม 2559
    คณะชลประทานจากประเทศภูฎาณ
เดือน มีนาคม 2559
7 มีนาคม 2559
    กศน.อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
4 มีนาคม 2559
    พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
เดือน กุมภาพันธ์ 2559
18 กุมภาพันธ์ 2559
    โครงการปิดทองหลังพระ ร่วมสร้างฝายหินก่อ
17 กุมภาพันธ์ 2559
     มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
11 กุมภาพันธ์ 2559
    กระทรวงกสิกรรมฯ สปป.ลาว
10 กุมภาพันธ์ 2559
    องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ จังหวัดลำพูน
3 กุมภาพันธ์ 2559
    ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลจังหวัดลำพูน
เดือน มกราคม 2559
18 มกราคม 2559
   โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
13 มกราคม 2559
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
13 มกราคม 2559
   คณะโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
13 มกราคม 2559
   คณะนักเรียนนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 69
11 มกราคม 2559
   อบต.ทุ่งศรีทอง จ.น่าน