ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229

คณะศึกษาดูงานประจำเดือน
เดือน เมษายน 2560
25 เมษายน 2560
   โรงเรียนแผนที่กรมแผนที่ทหาร กรุงเทพฯ
20 เมษายน 2560
   สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กรุงเทพฯ
19 เมษายน 2560
   คณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 11 เมษายน 2560
   ฑูต - สื่อมวลชน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
4 เมษายน 2560
   ศูนย์พัฒนาชาวเขาแม่ฮ่องสอน
เดือน มีนาคม 2560
20 มีนาคม 2560
   ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
20 มีนาคม 2560
   โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
14 มีนาคม 2560
   เยาวชนล้านช้าง-แม่โขง กรมกิจการเด็กฯ
9 มีนาคม 2560
   นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 มีนาคม 2560
   สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
   สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 9
21 กุมภาพันธ์ 2560
   สถานีวิทยุฯ F.M. 99 MHz บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
10 กุมภาพันธ์ 2560
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้างฉัตร ลำปาง
7 กุมภาพันธ์ 2560
   นักธุรกิจเซเนกัล กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล
6 กุมภาพันธ์ 2560
   วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
3 กุมภาพันธ์ 2560
   สำนักงานปลัด สำนักนายยกรัฐมนตรี
3 กุมภาพันธ์ 2560
   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าฯ
เดือน มกราคม 2560
11 มกราคม 2560
   อบต. หนองกุง จังหวัดขอนแก่น
10 มกราคม 2560
   บริษัท อีดีซี ประเทศลาว
9 มกราคม 2560
   สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง
6 มกราคม 2560
   กลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
6 มกราคม 2560
   โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่