ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229

คณะศึกษาดูงานประจำเดือน
เดือน ธันวาคม 2560
22 ธันวาคม 2560
  สำนักงบประมาณ
21 ธันวาคม 2560
  คณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
19 ธันวาคม 2560
  กรมการปกครอง
8 ธันวาคม 2560
  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
7 ธันวาคม 2560
  กรมส่งเสริมการเกษตร
1 ธันวาคม 2560
  สัมภาษณ์รายการมองเมืองเหนือ
เดือน พฤศจิกายน 2560
30 พฤศจิกายน 2560
  คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
30 พฤศจิกายน 2560
  คณะโรงเรียนบ้านเป้า
26 พฤศจิกายน 2560
  คณะเทศบาลบ้านบึง
24 พฤศจิกายน 2560
  คณะโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
23 พฤศจิกายน 2560
  ผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ เยี่ยมชมศูนย์ฯ
22 พฤศจิกายน 2560
  คณะสำนักงานประชาสัมพันธ์
20 พฤศจิกายน 2560
  คณะกรมยุทธศึกษาหทารเรือ
17 พฤศจิกายน 2560
  คณะสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จากประเทศลาว
15 พฤศจิกายน 2560
  คณะกรมส่งเสริมการเกษตรจากประเทศไต้หวัน
15 พฤศจิกายน 2560
  เทศบาลตำบลบ้านสาง
13 พฤศจิกายน 2560
  คณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
9 พฤศจิกายน 2560
  เทศบาลตำบลโคกตูม
8 พฤศจิกายน 2560
  กรมวิชาการเกษตร
7 พฤศจิกายน 2560
  กรมการปกครอง
7 พฤศจิกายน 2560
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะชาวต่างชาติศึกษาดูงาน
เดือน ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
  สำนักงานที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
18 ตุลาคม 2560
17 ตุลาคม 2560
  กรมการปกครอง
เดือน กรกฎาคม 2560
24 กรกฎาคม 2560
   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง จังหวัดตาก
24 กรกฎาคม 2560
   สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง
20 กรกฎาคม 2560
   ธนาคารออมสิน
14 กรกฎาคม 2560
   สำนักงานบรรเทาและสาธารณภัย จังหวัดลำปาง
11 กรกฎาคม 2560
   เลขาธิการ กปร. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เดือน มิถุนายน 2560
19 มิถุนายน 2560
   วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
15 มิถุนายน 2560
   รองอธิบดีกรมประมง และคณะ
13 มิถุนายน 2560
   อาเซียนด้านป่าชุมชน
6 มิถุนายน 2560
   แม่ทักภาคที่ 3 และ ผบ.ภทบ. พื้นที่สามเหลี่ยม
เดือน พฤษภาคม 2560
24 พฤษภาคม 2560
   นักการฑูตประจำการในต่างประเทศ
22 พฤษภาคม 2560
   มูลนิธิยุวสถิรคุณ
13 พฤษภาคม 2560
   มุษดีทัวร์ นักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์
13 พฤษภาคม 2560
   สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม กทม.
3 พฤษภาคม 2560
   โครงการชลประทานสุโขทัย
1 พฤษภาคม 2560
   กรมการปกครอง หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เดือน เมษายน 2560
30 เมษายน 2560
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับสูง
25 เมษายน 2560
   โรงเรียนแผนที่กรมแผนที่ทหาร กรุงเทพฯ
20 เมษายน 2560
   สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กรุงเทพฯ
19 เมษายน 2560
   คณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 11 เมษายน 2560
   ฑูต - สื่อมวลชน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
4 เมษายน 2560
   ศูนย์พัฒนาชาวเขาแม่ฮ่องสอน
เดือน มีนาคม 2560
20 มีนาคม 2560
   ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
20 มีนาคม 2560
   โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
14 มีนาคม 2560
   เยาวชนล้านช้าง-แม่โขง กรมกิจการเด็กฯ
9 มีนาคม 2560
   นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 มีนาคม 2560
   สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
   สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 9
21 กุมภาพันธ์ 2560
   สถานีวิทยุฯ F.M. 99 MHz บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
10 กุมภาพันธ์ 2560
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้างฉัตร ลำปาง
7 กุมภาพันธ์ 2560
   นักธุรกิจเซเนกัล กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล
6 กุมภาพันธ์ 2560
   วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
3 กุมภาพันธ์ 2560
   สำนักงานปลัด สำนักนายยกรัฐมนตรี
3 กุมภาพันธ์ 2560
   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าฯ
เดือน มกราคม 2560
11 มกราคม 2560
   อบต. หนองกุง จังหวัดขอนแก่น
10 มกราคม 2560
   บริษัท อีดีซี ประเทศลาว
9 มกราคม 2560
   สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง
6 มกราคม 2560
   กลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
6 มกราคม 2560
   โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่