ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 9. การเลี้ยงสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์
 
      สุกรพันธุ์ “เหมยซาน” หรือ “มิตรสัมพันธ์” เป็นสุกรจากประเทศจีนซึ่งได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรได้เลี้ยงต่อไป สุกรเหมยซาน เป็นสุกรที่กินอาหารที่คุณภาพต่ำ
ได้ มีลูกดกประมาณ 16- 21 ตัว/แม่/ครอก ทนต่อสภาพอากาศหนาวชื้นของที่สูงได้ดี เป็นหนุ่มสาวเร็ว(4-6 เดือน) มีเนื้อน้อยมันมาก เมื่อนำมาผสมกับสุกรพันธุ์อื่นๆ จะได้ลูกผสมที่มีเนื้อเพิ่มขึ้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ศึกษาทดลองโดยนำมาผสมกับพ่อพันธ์ดูร็อคเจอร์ซี่ และพันธุ์ลาร์จไว้ท์ เพื่อให้ได้
ลูกผสมเหมยซานที่มีเนื้อเพิ่มขึ้น และหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของภาคเหนือ
 
 
 
 

การจัดการเลี้ยงดู

          ในสภาพพื้นที่สูงซึ่งมีอากาศหนาวเย็นและพื้นที่จำกัด ควรเลี้ยงในหลุม(สุกรหลุม) เพื่อให้ได้ปุ๋ยมูลสุกรไว้ใช้
และสร้างความอบอุ่นให้แก่สุกรได้ดี ในสภาพพื้นที่ราบเชิงเขาควรเป็นคอกพื้นคอนกรีตหรือพื้นไม้ เพื่อสะดวกในการ
ทำความสะอาด อาหารที่ใช้ควรหาได้ในท้องถิ่น เช่น ต้นกล้วย ใบกระถิน รำข้าว ปลายข้าว ข้าวโพด ผักผลไม้ต่างๆ
และผสมกับหัวอาหารสำเร็จรูปเล็กน้อย เพื่อมิให้สุกรขาดสารอาหารและโตเร็ว มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
และถ่ายพยาธิสม่ำเสมอ

 
 


การลงทุน

        ค่าสุกรอายุ 2 เดือน 4 ตัวๆละ 1,200 บาท

4,800

บาท

        ค่าอาหาร(ตัวละ 75 กก.) 300 กก.ๆละ 18 บาท

   5,400

บาท

        ค่าเวชภัณฑ์(วัคซีน,ยาถ่ายพยาธิ)

   1,000

บาท

        ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(อุปกรณ์การเลี้ยง,ไฟฟ้า,น้ำมันเชื้อเพลิง)   

3,000

บาท

รวม

14,200

บาท

 
     
 
ผลตอบแทน

        ค่าขายสุกร(อายุ 6 เดือน หนักตัวละ 60กก.) กก.ละ 40 บาท ปีละ 2 รุ่น

19,200

บาท

        ค่าปุ๋ยคอก(30 กระสอบๆละ 30 กก.) 900 กก.ละ 4 บาท 2 ครั้ง/ปี

7,200

บาท

รวม

26,400

บาท

 
 

 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 ต่อ 102 ประชาสัมพันธ์
โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101