ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 10. การเลี้ยงแพะนมซาแนน - แองโกล
 
พันธุ์แพะนม
      แพะนมลูกผสมพันธุ์ซาแนน-แองโกลนูเบียน เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ซาแนน และพันธุ์แองโกลนูเบียน เป็นแพะนม
ที่สามารถเลี้ยงได้ดีในสภาพพื้นที่ราบ และพื้นที่สูง เนื่องจากสามารถปรับตัวต่อสภาพอากาศร้อนหรือหนาวชื้นได้ดี
ให้นมประมาณตัวละ1.5 – 2.2 กิโลกรัมต่อวัน นาน 120-150 วัน ให้ลูกปีละ 2 ครอกๆละ 2 – 3 ตัว และมี
อายุประมาณ 12-14 ปี
 
 
 
 


การจัดการเลี้ยงดู

          การเลี้ยงแพะนมเพื่อเป็นอาชีพหรือเสริมรายได้ ควรจะมีพื้นที่สำหรับปลูกพืช
อาหารสัตว์ให้แพะกิน ถ้าเป็น พื้นที่ราบ และอยู่ในเขตชลประทาน ประมาณ 1 ไร่/ตัว ถ้าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่สูง ควรมีพื้นที่ประมาณ 2-4 ไร่/ตัว
(ในกรณีเลี้ยงขังคอกแล้วตัดหญ้าให้กิน) แพะมักจะเลือกกินอาหารเอง เช่น
ใบไม้ ต้นกระถิน ต้นไมยราพยักษ์ และต้องเสริมอาหารข้น,แร่ธาตุ พร้อมทั้งน้ำกิน
ที่สะอาดอย่างเพียงพอ ควรมีโรงเรือนที่ยกระดับจากพื้น เนื่องจากแพะชอบ
ความสะอาด และอากาศถ่ายเท มีการตรวจโรคที่สำคัญและฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคประจำ อีกทั้งควรถ่ายพยาธิอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แพะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง


 
 


การลงทุน


        ค่าพ่อแม่พันธุ์แพะ จำนวน 5 ตัว( ผู้ 1 ตัว เมีย 4 ตัว)ตัวๆละ 4,000 บาท


20,000


บาท

        ค่าอาหารข้น (ตัวละ 0.5 กก./ตัว/วัน ขณะให้นม)

  16,000

บาท

        ค่าเวชภัณฑ์(ยารักษา,ยาถ่ายพยาธิ,แร่ธาตุบำรุง)

   15,000

บาท

        ค่าใช้จ่ายอื่น(ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   

6,000

บาท

        ค่าอุปกรณ์การเลี้ยงและรีดนม   

10,000

บาท

รวม

67,000

บาท

 
     
 
ผลตอบแทน


        ค่าจำหน่ายน้ำนมสด(ตัวละ 1.5 กก.120วัน 2รอบ/ปี) 1,440 กก.ๆละ 40 บาท


57,600


บาท

        ค่าปุ๋ยมูลแพะ(ตัวละ 3 กระสอบ/ปี กระสอบละ 20 กก.) 300 กก.ๆละ 2 บาที

600

บาท

        มูลค่าลูกแพะ( แม่ละ 2 ตัว 2ครอก/ปี) 16 ตัวๆละ 2,000 บาท

32,200

บาท

รวม

90,200

บาท

 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 ต่อ 102 ประชาสัมพันธ์
โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101