ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 14. การฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักใบไม้และน้ำหมักชีวภาพเพื่อการผลิตพืช
 
      เศษใบไม้เป็นวัสดุที่หาง่ายและมีมากในทุกที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการกำจัดโดยการเผาซึ่งจะเป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นการลดมลภาวะ ทางอากาศจึงได้แนะนำให้มีการนำเศษใบไม้เหล่านี้มาทำปุ๋ยหมักเพื่อ
ปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น และเป็นการลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี ของเกษตรกร ปุ๋ยหมักใบไม้ เป็นปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดหนึ่ง เกิดจากการนำเศษใบไม้หรือเศษหญ้าแห้ง มาหมักรวมกันและผ่านกระบวนการย่อยสลาย โดยกิจกรรม
จุลินทรีย์จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง และมีสีน้ำตาลปนดำ
ประโยชน์ปุ๋ยหมักจะช่วย ด้านการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพดิน ทำให้ดินร่วนซุย การระบายอากาศ และการอุ้มน้ำ
ของดินดีขึ้น เป็นแหล่งธาตุอาหารพืช และแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดิน อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมัก ในพื้นที่
การเกษตร ในแปลงปลูกพืชไร่ แปลงปลูกข้าว แปลงปลูกพืชผัก แปลงปลูกไม้ดอก ใช้ปุ๋ยหมัก อัตราเฉลี่ย 2 ตัน/ไร่
และแปลงปลูกไม้ผลยืนต้น ใช้ปุ๋ยหมักรองก้นหลุมหรือตามแนวทรงพุ่ม อัตรา 25 กิโลกรัม/ต้น

 
 
 
 
      น้ำหมักชีวภาพเป็นน้ำหมักที่ได้จากการหมักเศษชิ้นส่วนของพืชและสัตว์ กากน้ำตาลและน้ำ โดยใช้จุลินทรีย์
เป็นตัวย่อยสลาย น้ำหมักชีวภาพ จะมีธาตุอาหารพืชมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัสดุ ที่นำมาใช้หมัก น้ำหมักชีวภาพ
ที่ผลิตจากสัตว์จะมีธาตุอาหารพืชมากกว่าผลิตจากพืช อัตราและวิธีการใช้น้ำหมักในพื้นที่แปลงเกษตร
ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้แช่เมล็ดข้าว การใช้ฉีดพ่นหรือรดลงดินระหว่างเตรียมดินหรือไถกลบตอซัง
การใช้รดหรือฉีดพ่นพืชผักในอัตรา 1:500 ทุก 7 วัน
 
 
 

 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101