ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 15.ระบบนิเวศลุ่มน้ำที่ยั่งยืน
 

พระราชดำริ
            เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ได้พระราชทานพระราชดำริถึงเป้าหมายของโครงการไว้ตอนหนึ่งว่า
“...เป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือ การฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยฮ่องไคร้ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วน
โดยทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ เช่น การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลง ไปตามแนวร่องน้ำต่างๆ เพื่อช่วยให้
ความชุ่มชื้นค่อยๆ แผ่ขยายตัวออกไป สำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรต่อไป ในการนี้ควรเริ่มปลูกป่าทดแทนตามแนวร่องน้ำ ซึ่งมีความชุ่มชื้นมากกว่าบริเวณสันเขา จึงจะทำให้เห็นผลโดยเร็ว นอกจากนั้นยังเป็นการประหยัดกล้าไม้และปลอดภัยจากไฟป่าด้วย เมื่อร่องน้ำดังกล่าวมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น ลำดับต่อไปก็ควรสร้างฝายต้นน้ำเป็นระยะๆ เพื่อค่อยๆ เก็บกักน้ำไว้แล้วต่อท่อไม้ไผ่ส่งน้ำ
ออกทั้งสองฝั่งร่องน้ำอันจะเป็นการช่วยแผ่ขยายแนวความชุ่มชื้นออกไปตลอดแนวร่องน้ำ สำหรับด้านการประมง
ก็ควรเริ่มควบคุมบริหารการรักษาพันธุ์ปลาและจับปลาให้เป็นระเบียบ โดยให้ราษฎรมีส่วนร่วมได้รับประโยชน์
เท่าเทียมกัน ส่วนเรื่องการกสิกรรม เกษตรกรรมและการปศุสัตว์ เช่น เรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจและการเลี้ยงโคนม
ก็น่าจะพิจารณาจัดตั้งกลุ่มโดยอาจค่อยๆ ขยายกิจการเป็นลักษณะสหกรณ์หรือสหพันธ์ ทั้งนี้จะต้องศึกษาเรื่อง
การเกษตรอุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย เพราะเมื่อประสบภาวะผลผลิตไม่ว่าประเภทใดล้นตลาดจะได้สามารถ
แปรสภาพให้สามารถ ถนอมรักษาไว้ได้นาน โดยสามารถทยอยส่งไปจำหน่ายภายหลังได้…”

รูปแบบแห่งความสำเร็จ
            การฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ได้ทรงพระราช
แนวทางให้ไว้ ผ่านเวลามากว่า 20 ปี ลุ่มน้ำ ห้วยฮ่องไคร้ ได้เปลี่ยนสภาพจากพื้นที่ลุ่มน้ำเสื่อมโทรม ดินเลว แห้งแล้ง
ป่าเสื่อมโทรม ไฟไหม้ป่าทุกปี จากสภาพที่แทบไร้คุณค่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ กลายเป็นลุ่มน้ำที่มีระบบนิเวศ
ที่มีผืนป่าหลากหลาย ดินมีพัฒนาการอุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรียวัตถุ สภาพแวดล้อมมีความชุ่มชื้นมีความอุดมสมบูรณ์
มีระบบนิเวศลุ่มน้ำที่เอื้อต่อการพัฒนาวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

องค์ความรู้ในการอนุรักษ์นิเวศลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ 
            การพัฒนาให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เชื่อมโยง
“ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”
การพัฒนาที่สัมพันธ์เชื่อมโยงบนฐานความอุดมสมบูรณ์ของนิเวศลุ่มน้ำ เป็นองค์รวมต่อกัน ความสำคัญองค์ความรู้
ในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ คือ
การพัฒนาป่า 3 วิธี การปลูกไม้ 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าในใจคน การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้แบบวนเกษตร 

 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101