ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 17. การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลุ่มน้ำ
                ในสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำ ประกอบไปด้วย พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำซึ่งพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่
มักมีปัญหาเกี่ยวกับ การสูญเสียดิน และมีการไหลบ่าของน้ำฝน ดังนั้นการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน
และความชุ่มชื้นในดิน จึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและ
ต้นทุนต่ำ เกษตรกรสามารถทำได้เอง

                หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากยาว หยั่งลึก แพร่กระจายเป็นลักษณะตาข่ายลงไปในดินอายุยืน
และไม่ต้องดูแลมาก สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ก่อนนำไปปลูกควรมีการขยายพันธุ์
หญ้าแฝกเพื่อเพิ่มปริมาณกล้าหญ้าแฝก เช่น การเพาะชำในถุงพลาสติก การเพาะชำแบบใช้ถาดหลุม
การเพาะชำแบบแผง การเพาะชำในแปลงขนาดเล็ก และ การเพาะชำในแปลงขนาดใหญ่
 
     
 
 
     
                  รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลุ่มน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำและกลางน้ำ การปลูกหญ้าแฝก
ก็จะปลูกแทน คันดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกเพื่อควบคุมร่องน้ำ และการกระจายของน้ำ และปลูกใน
พื้นที่เกษตรเช่น สวนไม้ผลเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และปลูกร่วมในแปลงพืชไร่

                 สำหรับพื้นที่ปลายน้ำการปลูกเพื่อลดการพังทลายของ ตลิ่ง คลอง หรือสระน้ำ ตลอดจน
เส้นทางลำเลียงต่าง ๆ
 
     
 
 
 
   
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101