ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 20. การปลูกข้าวพันธุ์ดี
 
      กระบวนการผลิตข้าวพันธุ์ดี ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อให้ได้เมล็ดข้าวคุณภาพดี ปราศจากพันธุ์ปน
และสิ่งเจือปนอื่นๆ จนสามารถใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ดีได้เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ด
พันธุ์ข้าว ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการควบคุมศัตรูพืชและการใช้สารชีวภัณฑ์
ที่ปลอดภัย เช่น เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อบาซิลลัสซับทิลิส ทดแทนการใช้สารเคมี ทำให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการผลิตข้าวทั่วไป
 
 

 

การลงทุน ผลตอบแทน และกำไรสุทธิในการผลิตข้าวพันธุ์ดี
          


 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101