ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229
โครงการฝึกอบรม หมู่บ้านศูนย์ศึกษาฯ สร้างคน สร้างป่า สร้างชีวิต
ภายใต้ชื่องาน ๖๐ พรรษา ๖๐ หมู่บ้าน ๖ ศูนย์ศึกษาฯ สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต

 

          เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเผยแพร่การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ได้กำหนดจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ชื่องาน “๖๐ พรรษา ๖๐ หมู่บ้าน ๖ ศูนย์ศึกษาฯ สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ”เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณีกิจในหลายด้านตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และบังเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะงานด้านพัฒนาชีวิตของประชาชน ที่ทรงสืบสานนำหลักการพัฒนา การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นแนวทางการทรงงานของพระองค์ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในด้านสุขภาพ อนามัย การศึกษา อาชีพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะสร้างอนาคตของประเทศต่อไป และเพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปสู่ประชาชนและชุมชน ดังที่ทรงมี    พระราชดำรัสกับเจ้าหน้าที่ที่ติดตามเสด็จเสมอว่า “การสร้างคนสำคัญยิ่งกว่าการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ”

                  
         ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยพิจารณาถึงความยินดีของผู้นำชุมชนและราษฎรในหมู่บ้าน มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยตัวของชุมชนเอง โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแหล่งอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน สร้างรายได้เสริมตลอดจนสร้างเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพ ตามความพร้อมและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ภูมิสังคม สร้าง คุณภาพชีวิตดี สังคมดี ชีวิตมีความสุข
 

วัตถุประสงค์
๑. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ
๓. ส่งเสริมความรู้และขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เยาวชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
๔. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

เป้าหมาย
ดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย ๑๐ หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ ๗ จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน ๔๑๑ คน
๑. บ้านเอียก               หมู่ที่ ๕    ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๒. บ้านทุ่งพัฒนา          หมู่ที่ ๘    ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๓. บ้านดอนมูล            หมู่ที่ ๘    ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
๔. บ้านแม่ละอุป           หมู่ที่ ๓    ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
๕. บ้านบลาโกร            หมู่ที่ ๑๕   ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๖. บ้านหนองกอก         หมู่ที่ ๒    ตำบลแม่สุข อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๗..บ้านตาแวน             หมู่ที่ ๔    ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
๘. บ้านออนกลางเหนือ   หมู่ที่ ๑๑  ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
๙. บ้านหนองหล่ม         หมู่ที่ ๘    ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
๑๐. บ้านบุญแจ่ม          หมู่ที่ ๑    ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 
ระยะเวลาในการดำเนินการ
ดำเนินการฝึกอบรม  จำนวน ๔ รุ่น  ระยะเวลา  ๓ วัน / รุ่น
รุ่นที่ ๑   วันที่  ๒๓ – ๒๕     มีนาคม ๒๕๕๙      จำนวน   ๘๐       คน      
รุ่นที่ ๒   วันที่  ๒๙ – ๓๑     มีนาคม ๒๕๕๙      จำนวน   ๑๒๐     คน
รุ่นที่ ๓   วันที่  ๒๗ - ๒๙     เมษายน  ๒๕๕๙     จำนวน   ๑๒๐     คน
รุ่นที่ ๔   วันที่                  พฤษภาคม  ๒๕๕๙     จำนวน      -       คน
 

วิธีการดำเนินงาน
๑. คัดเลือกหมู่บ้านในการดำเนินการ “หมู่บ้านศูนย์ศึกษา สร้างคน สร้างป่า สร้างชีวิต”ภายใต้โครงการ “๖๐ พรรษา ๖๐ หมู่บ้าน ๖ ศูนย์ศึกษาฯ สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ด้วยความสมัครใจ
๒. ประสานงานกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายทราบ
๓. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
๔. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
๕. ให้คำปรึกษา ติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

สถานที่ดำเนินการ
         
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                             
         นายเสริมพงษ์ สงเคราะห์พันธุ์ ตำแหน่ง ขย.ห้วยฮ่องไคร้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชนได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
๒. ประชาชนมีความเข้าใจในการปฏิบัติตน และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
๓. มีแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ ๑๐ แห่ง เป็นพลังสำคัญในการขยายผลสู่ พื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
๔. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น