ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้
ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประจำปี 2557

 
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 61 :
เวลา 08.00 น. อุณหภูมิ(เซลเซียส) สูงสุด 31.7 ต่ำสุด 17.2 ปริมาณน้ำฝน(มิลลิเมตร) 19 การระเหย(มิลลิเมตร) 0.8 ความชื้ันสัมพัทธ์ 75%
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
 
           
   
 
 
PostHeaderIcon   ข่าวประชาสัมพันธ์
23/04/2562 เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การศึกษาประยุกต์ใช้ข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา
เพื่อการวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560)
เอกสารดาวน์โหลด

1/02/2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมชาติภิบาลและความโปร่งใส
22/08/2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

8/12/2561 ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันตราสัญลักษณ์ของศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้

1. นายบำรุง อิศรกุล
ชื่อผลงาน ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม

Logo_HHK

2. นายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล
ชื่อผลงาน ความสมดุลอย่างยั่งยืน

Logo_HHK

3. นายพิริยะ กาญจนคงคา
ชื่อผลงาน ห้วยฮ๋องไคร้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตที่มีชีวิต

Logo_HHK
8/12/2561 รายละเอียดและกำหนดการ HHK Mini Marathon 12 km. คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อนักวิ่ง
รายชื่อนักวิ่งชาย
รายชื่อนักวิ่งหญิง

แผนที่การแข่งขัน คลิ๊กที่นี่
   
PostHeaderIcon   เอกสารดาวน์โหลด
  การจัดการทรัพยากรดิน ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ คลิ๊กเลย
  รายงานการสำรวจดินห้วยฮ้องไคร้ คลิ๊กเลย
  แบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน คลิ๊กเลย
  ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ คลิ๊กเลย
           
           
    รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน,
สถานการณ์น้ำประจำวันที่
20 พฤศจิกายน 2561
ปริมาณน้ำในอ่าง
รทก.ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม)
% เทียบกับ
ความจุ รทก.
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 1
246,060
97%
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 2
900,800
100%
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 7
1,955,000
98.10%
 
ปริมาณน้ำฝนสะสมปี 2561 (1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562)
867
mm.
รวมจำนวนวันฝนตก ปี 2561 ( ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
77
วัน
 
         
        ข่าวประจำเดือน
         
 
  
 8 พฤษภาคม 2561
กรมชลประทาน

27 มีนาคม 2561
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

22 มีนาคม 2561
กรมพัฒนาที่ดิน

13 มีนาคม 2561
กรมส่งเสริมการเกษตร

23 กุมภาพันธ์ 2561
อบจ.สุพรรณบุรี

       
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
    VDO เพื่อการศึกษา
     เดินหน้านาแปลงใหญ่นโยบายประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่ (คลิ๊กเลย)
     รปัญญา ปุลิเวคินทร์ เส้นทางนักคิด ชีวิตพอเพียง (คลิ๊กเลย)
     รู้จัก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 นาที (คลิ๊กเลย)
     มะม่วง : ตอน วิธีการดูแล และการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บผลมะม่วง (คลิ๊กเลย)
     ลำไย : ตอน การตัดแต่งกิ่งลำไยทรงฝาชีหงาย (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 1 การพัฒนาฝายต้นน้ำลำธาร (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 2 การปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 3 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 4 การปลูกไม้ผล (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 5 การเลี้ยงสุกร (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 6 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 7 การเลี้ยงแพะนม (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 8 การเลี้ยงโคนม (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 9 การเลี้ยงกบ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 10 การเลี้ยงปลานิล (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 11 การเลี้ยงโคเนื้อ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 12 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 13 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 14 การปลูกผักปลอดสารพิษ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 15 เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 16 เกษตรทฤษฏีใหม่ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 17 การพัฒนาป่าตามแนวพระราชดำริ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 18 การผลิตปุ๋ยหมัก (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 19 การเลี้ยงปลาดุก (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 20 การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน (คลิ๊กเลย)
           
           
       เอกสารเผยแพร่ ทางวิชาการ
           
           
           
           
หน่วยงาน : โครงการชลประทานลำพูน | โครงการชลประทานเชียงใหม่ | โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่กวง | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 1
 
strategy.php

 
 
 
 
 
 

สถิติคณะดูงานประจำเดือน
เมษายน 2561

mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter

mod_vvisit_counter พระภิกษุสงฆ์ 0
mod_vvisit_counter นักเรียน/นักศึกษา 1,401
mod_vvisit_counter ข้าราชการ 614
mod_vvisit_counter เกษตรกร 40
mod_vvisit_counter ประชาชนทั่วไป 1,432
mod_vvisit_counter ต่างชาติ 36
mod_vvisit_counter รวม 3,523
mod_vvisit_counter จำนวนคณะ 48
 
สถิติเรื่องที่สนใจประจำเดือน
เมษายน 2561
เศรษฐกิจพอเพียง
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter
ฝายต้นน้ำลำธาร
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter
ทั่วไป
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter
ปศุสัตว์
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter