งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์livestock

ศึกษา วิจัย และทดสอบ

การเลี้ยงโคนม และสัตว์เศรษฐกิจ พัฒนาการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สาธิตผลการศึกษาเพื่อให้เกิดแนวคิดแก่เเกษตรกรในกระประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน


ลักษณะของงาน

1. ศึกษาและทดลองการเลี้ยงโคนมโดยเน้นด้านการจัดการแ่ละสุขศาสตร์โคนม การผสมพันธุ์การให้ผลผลิตรวมทั้งการใช้พืชอาหารสัตว์
2. ศึกษาสมดุลย์ระหว่างพื้นที่เลี้ยงสัตว์กับจำนวนโคนมตลอดจนวิธีและระบบที่เหมาะสม
3. สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย
4. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เศรษฐกิจ

การศึกษารูปแบบการเลี้ยงโคนมศึกษา

1. ระบบการผลิตโคนม ในสภาพพื้นที่ของศูนย์ศึกษากาัรพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยกำหนดวิธีการเลี้ยงและคุณภาพ ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหาร
2. การใ้ช้อาหารสัตว์
3. วงจรชีวิตของโคนมทุกขนาดอายุ ข้ยงตามระบบที่กำหนดไว้ เก็บข้อมูลที่เกียวข้องทั้งด้านพันธุ์สัตว์ อาหาร สุขภาพสัตว์ การผสมพันธุ์ ผลผลิต รวมทั้งคุณภาพน้ำนมดิบ

การสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์เล็ก และสัตว์ปีกดำเนินการโดย

1. สาธิตวิธีการเลี้ยง การดูแลและการจัดการสุกรพันธุ์ผสมเหมยชาน พันธุ์ลาร์จไวท์ และพันธุ์ดูร๊อกเจอร์ รวมทั้งแพะ นกกระทา เป็ด ห่าน ไก่งวง ไก่ป่า ไก่ลูกผสม
2. สายเลือดและไำก่พื้นเมืองผ่าเหล่าพันธุ์ต่าง ๆ
3. ศึกษาทดลองหาวิธีการเลี้ยงดูที่เหมาะสมที่สามารถนำไปปรับใช้สำหรับเกษตรกรรายย่อย
4. กระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวและ มีความสนใจที่จะนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

bridge
bridge