งานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช


bridge


  ศึกษา ทดลอง วิจัย ทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ศึกษาทดสอบการปลูกพืชสวน พืชไร่ ข้าว หม่อน พืชสมุนไพรและเห็ด เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการ ด้านการใช้ทรัพยากรดิน น้ำและปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ตลอดจนเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ และความมั่นคงรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่เกษตรกร  


งานศึกษา ทดลอง วิจัย

1.) การศึกษาและทดสอบการปลูกสบู่ดำเพื่อผลิตพลังงานทดแทนและการขยายพันธุ์สบู่ดำเพื่อขยายพื้นที่ปลูกและสนับสนุนเกษตรกร
2.) การทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์
3.) การศึกษาและขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาสำหรับการผลิตผักและไม้ผลปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
4.) การศึกษาทดลองการใช้เศษวัสดุในท้องถิ่น10 ชนิด เพื่อลดต้นทุนการผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน
5.) การศึกษาและทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และป ุ๋ยหมักในไม้ผล
6.) การศึกษาทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในส้มโอ
7.) การศึกษาและทดลองปลูกชาจีน

grows

งานรวบรวมศึกษาและพัฒนาพันธุ์ไม้ผล

1. ลำไย พันธุ์ลำไยที่ทดสอบมีทั้งหมด 4 พันธุ์ ได้แก พันธุ์อีดอ แห้ว เบี้ยวเขียว สีชมพู 2. มะม่วง พบว่ามะม่วงพันธุ์ที่ให้ผลผลิตมากที่สุดคือพันธุ์หนังกลางวัน รองลงมาคือ พันธุ์โชคอนันต์ และพันธุ์น้ำดอกไม้
3. ลิ้นจี่
4. มะขามหวาน มีทั้งหมด 4 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์สีทอง หมื่นจง ขันตีและสีชมพู
5. ขนุน ทั้งหมดมี 5 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์วิชาญ จำปากรอบ เหรียญบาท ฟ้าถล่ม
6. พืชตระกูลส้ม ประกอบด้วย ส้มเกลี้ยง ส้มเขียวหวาน ส้มโอ พันธุ์ขาวแป้น ขาวใหญ่ ขาวทองดี ท่าข่อยและปัตตาเวีย
7. แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วยไม้ผลหลายชนิด เช่น กระท้อน ฝรั่ง ชมพู่ ละมุด พุทรา มะนาว ขนุน มะขาม ลำไย อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตและเก็บผลผลิต
8. แปลงสาธิตไม้ผลรวมกับกล้วย โดยปลูกลองกอง มะไพรจีน ส้มเขียวหวาน ส้มเกลี้ยง ส้มโอรวมกับ กล้วยหอม กล้วยไข่ ตามแนวช่องว่างไม้ผลต่าง ๆ
9. มะพร้าวน้ำหอม เริ่มติดผลผลิตประมาณ 30 ต้น

งานรวบรวมและทดสอบพืชอุตสาหกรรม

ดำเนินการปลูกมะคาเดเมียนัทแซมป่า สามารถปรับสภาพกับพื้นที่ป่าเต็งรังได้ดีส่วนหนึ่งได้ปลูกพริกไทยและดีปลีแซมกับไม้ป่าเป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน ของหน่วยงานราชการและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

งานรวบรวมและทดสอบ พืชสมุนไพรไม้หอมและชาจีน งานรวบรวมผักพื้นบ้านและกาแฟอาราบิก้า งานศึกษาและพัฒนาพืชไร่ดำเนินการปลูกพืชตระกูลถั่ว ตระกูลข้าว อ้อยและยางพาราเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรที่สนใจ งานศึกษาและทดสอบการปลูกข้าว งานทดสอบการปลูกหม่อน งานศึกษาทดสอบการปลูกพืชผัก งานศึกษาทดสอบการเพาะเห็ด