เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

Nature Study Trail

distance 1.5 km.


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์กลาง ในการศึกษา ทดลอง วิจัย และทำหน้าที่เป็นเสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ เป็นตำราเล่มใหญ่ ที่ให้ประชาชนเข้ามาค้นคว้าหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ราษฎรนำไปปรับใช้ในพื้นที่ ของตนเองต่อไป

he Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre is the main place to conduct the study, experimentation, and research while serving as “Living Natural Museum,” to seek for various methods for development that are suitable for the Northern Region. The Centre will act as a big textbook for the people to come and search for useful guidelines that can be applied at their areas.nature study
4
2
1
5
9
6
3
10
8
7
จุดศึกษาที่ 1 : อดีตของผืนป่าExploited  witness  in  the  past
กฎของธรรมชาติก้าวแรกก่อนการพัฒนาพื้นที่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  ผืนป่าแห่งนี้เต็มไปด้วย  ร่องรอยของการใช้ประโยชน์  แต่ขาดการฟื้นฟูดูแลมาเป็นเวลานาน  หลักฐานที่ปรากฏให้เห็นคือ  อากาศแห้งแล้ง  ผืนดินแห้ง  น้ำเหือดหาย  ไร้ผู้คนเหลียวแลเหตุการณ์เช่นนี้ คือ กฎของธรรมชาติ“ ธรรมชาติเอื้อประโยชน์กับมนุษย์  ขณะเดียวกัน  ธรรมชาติก็ต้องการปกป้องดูแลจากมนุษย์ ” “ Change ”  Nature’s  mighty  lawAt  the  very  first  step, there  was  an  evidenceof  drought  showing  that  forest  had  been  exploited  with  no  conservation  for  a  long  time.  Nature  gives  us  benefits  and  nature  alwaysneeds  our  righthands  to  protect  it.
จุดศึกษาที่ 2  : ออมน้ำให้ผืนป่าConserve  the  moisture  source  of  life “ น้ำ คือ แหล่งกำเนิดของชีวิต ”แหล่งความชุ่มชื้น  คือ องค์ประกอบสำคัญของก้าวแรกในการพัฒนาผืนดินแห่งนี้  การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น แบบพื้นบ้าน จึงเป็นเสมือนแหล่งความชุ่มชื้น  เพิ่มความเขียวพิสุทธิ ์ ให้ผืนป่าเพื่อเรียกธรรมชาติกลับคืนสู่ผืนป่าอย่างสมบูรณ์ และต้อนรับการกลับถิ่นของสัตว์ป่า“  Water  the  source  of  life  ”Finding  sources  of  water  is  the  first  and  mostimportant step  in  developing  this  area. Buildingcheck  dams  and  rock dams for  holding  water  andincreasing  moisture;  hence,  enabling the  forestto  recover  more  quickly  to  welcome  wild  animals  back  to  their  original  and  bring  back  the  long-gonefertility  of  mother  nature.
จุดศึกษาที่ 2  : ออมน้ำให้ผืนป่าConserve  the  moisture  source  of  life “ น้ำ คือ แหล่งกำเนิดของชีวิต ”แหล่งความชุ่มชื้น  คือ องค์ประกอบสำคัญของก้าวแรกในการพัฒนาผืนดินแห่งนี้  การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น แบบพื้นบ้าน จึงเป็นเสมือนแหล่งความชุ่มชื้น  เพิ่มความเขียวพิสุทธิ ์ ให้ผืนป่าเพื่อเรียกธรรมชาติกลับคืนสู่ผืนป่าอย่างสมบูรณ์ และต้อนรับการกลับถิ่นของสัตว์ป่า“  Water  the  source  of  life  ”Finding  sources  of  water  is  the  first  and  mostimportant step  in  developing  this  area. Buildingcheck  dams  and  rock dams for  holding  water  andincreasing  moisture;  hence,  enabling the  forestto  recover  more  quickly  to  welcome  wild  animals  back  to  their  original  and  bring  back  the  long-gonefertility  of  mother  nature.
จุดศึกษาที่  3 : พรรณพฤกษากระจายสู่หุบเขาThe Emerald are gently carried down to the valley."ธรรมชาติเกื้อกูลธรรมชาติ"ความเขียวชอุ่มของพรรณไม้ที่คืนกลับสู่ผืนป่าแห่งนี้อาศัย “ ธรรมชาติเกื้อกูลธรรมชาติ ” จากไม้ใหญ่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติบนยอดเขา  กระจายเมล็ดพันธุ์ลงสู่หุบเขาตามธรรมชาติ  ด้วยการพัดพาของกระแสลม  การช่วยเหลือของนกและแมลง  ผลที่ได้  คือความเขียวชอุ่มของพรรณไม้ที่คืนกลับมาเป็นแหล่งพักพิงของกล้วยไม้  แหล่งอาหารที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์Complementing  NatureThe  return  of  emerald  forests  has  finallybeen  accomplished  due  to  “ complementationof  nature  ”  The  big  trees  in  the  forestand  the  newly  planted  ones  on  the  mountaintop  have  created  numerous  seeds  which  aregently  carried  down  the  valley  by  the  soft  breeze ,little  birds  and  insects  too enrich   the  food  sourceand  wonderful  habitat  of  wild  animals.
จุดศึกษาที่ 4 : ลำเนาร่วมสร้างสรรค์The  harmony  of  forest บทเพลงธรรมชาติป่า คือ บทเพลงธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายชีวิตช่วยกันให้จังหวะและท่วงทำนอง  ทั้งเอื้อยเอื้อจากความร่มเย็นและเขียวชอุ่มในฤดูฝนเงียบขรึม  น่าค้นหาในฤดูหนาว  หรือฤดูร้อน  แต่งแต้มความสดใสในฤดูแล้ง  และเมื่อหยาดฝนพัดเวียนเข้ามา  ก็ร่าเริงผลิใบเขียวขจีและสดใสดังเดิม  Forest  MelodyIt  is  a  beautiful  rhythm  in  which  all  trees  andcreatures compose their  songs  in fresh rainy days,ready  to   be  fire  in  summer, and  turn  to  greenand  bright  again  whenever  rain  comes.
จุดศึกษาที่ 5 : สายสัมพันธ์เกาะเกี่ยวThe  natural  relations สานสายสัมพันธ์เถาวัลย์เป็นพรรณไม้  ที่แสดงที่การประสานสัมพันธ์ระหว่างไม้อิงอาศัยที่พึ่งพิงเกาะเกี่ยว ไม้ใหญ่  เพื่อแผ่กิ่งสายให้สัตว์น้อยใหญ่ทั้งกระรอกกระแต  นกหนูได้ปีนป่ายความสัมพันธ์ดังกล่าว  อาศัยบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของป่าที่กลับมาอีกครั้ง NatureA vest,  tightly  interwoven  fabric  of  activity a  symbolof  symbiosis,  vine,  living  in  peace  togetherwith  giant  trees,  provides  a  lovely  habitatfor  tiny  animals.  With  this,  forest  fertility  can  bewitnessed  once  again.
จุดศึกษาที่  6 : ยึดเหนี่ยวผืนดินHold  the  earth ฝากดินฝากน้ำไว้กับป่าผืนดินนอกเหนือจากเป็นแหล่งผลิตอาหารแล้ว  อีกบทบาทหนึ่ง  คือเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติหล่อเลี้ยงผืนป่า  ขณะเดียวกัน  ป่าช่วยโอบอุ้มรักษาดินเอาไว้  “ เก็บน้ำไว้ในดิน ฝากดินไว้กับป่า สามธรรมชาติพึ่งพาเพื่อยึดเหนี่ยวแผ่นดินที่สมบูรณ์ ”  ท่วงทำนองของธรรมชาติที่รังสรรค์ความงามขึ้นจากการเกื้อกูลกัน  ของดินน้ำเกื้อกูลป่าและป่าเกื้อกูลชีวิต Keep  the  water  in  the  soil, keep  the  soil  in  placeThe  land  does  not  only  produce  food  but  is  also  store  water  for  the   forest,  as  a  reservoir.  In  turn,  forest  conserves  the  soil,  the  three-soil,  forest,  water-support  each  other.  As  in  the  words  of  Her  Majesty  the  Queen :“ Keep  the  water   in  the  Soil ,  keep  the  soilin  the  forest, the  three  will  support  each  other.”
จุดศึกษาที่ 7 : ฟื้นแผ่นดินเอื้อชุมชนNature  recovery"พลิกฟื้นธรรมชาติ" วิธีการฟื้นฟูผืนป่า ดังพระราชดำรัส “ การปลูกไม้ 3 อย่างแต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ผล  ไม้สร้างบ้านและไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ ถึง 4 อย่าง  นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว  ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่  4  ซึ่งเป็นข้อสำคัญ  คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย "วันที่  7  มกราคม  2523” ใจความสำคัญของการฟื้นฟูผืนป่า  ให้เป็นต้นน้ำลำน้ำ  แหล่งอาหาร  ยารักษาโรค และรั้วป้องกันภัยธรรมชาติ  เช่น  เขื่อนป้องกันน้ำท่วม  รั้วป้องกันไฟป่า  ก็เพื่อให้ธรรมชาติกลับมาเกื้อหนุนชุมชนดังเดิมThe  main  objective  of  land  recovery  into  sourceof  food, water, medicine, and natural disaster break.such as wind break, wet fire break and natural damis to take the natural resource to provide the community.
จุดศึกษาที่ 8 : หยาดฝนช่วยหล่อเลี้ยงMillion drops of life “ในสภาพป่าเต็งรัง  ป่าเสื่อมโทรม ความจริงไม่ต้องทำอะไร เพราะตอไม้ก็จะแตกกิ่งออกมาอีก  ถึงแม้ต้นไม่สวย  แต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้  ตามพื้นที่ที่มีต้นไม้เล็ก หรือเมล็ดก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่อีก อย่าให้ใครเข้าไปบุกรุกทำลายอีก ป่าก็จะกลับคืนสภาพได้”หยาดหยดแห่งความชุ่มชื้น  ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยธรรมชาติ  ผืนป่าสามารถฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิม  โดยอาศัยความชุ่มชื้นจากหยาดน้ำฝนหล่อเลี้ยง  แต่ความสามารถดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์เพื่อปกป้องผืนป่าที่กำลังฟื้นฟู  ไม่ให้ถูกรบกวนทำลาย และให้ป่ากลับมาเขียวขจีดังเดิม Natural  theory of greenNaturally, with million drops of rain, the forest can bemaintained and recovered itself  well.However, this would be faster and forever with right
จุดศึกษาที่ 9 : มิใช่เพียงแค่เห็นHard to gauge and unseen ป่า หนังสือธรรมชาติหากแต่เป็นหนังสือที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด The forest is a beautiful book,But of little use to him who cannot read it.
จุดศึกษาที่ 10 : ป่าร่มเย็นเป็นกาดแลงForest food market “กาดแลง”  ป่าเป็นแหล่งอาหารของชุมชน  ป่าจึงทำหน้าที่เหมือนตลาดสด (กาดแลง)  ที่ชาวบ้านสามารถจับจ่ายซื้ออาหาร  โดยไม่ต้องใช้เงิน  เพียงแต่ชาวบ้านต้องแลกเปลี่ยนด้วยภูมิปัญญาการดูแลรักษาป่าด้วยแรงกาย  แรงใจ  และความเคารพต่อธรรมชาติ  ตลาดแห่งนี้ก็จะเอื้อประโยชน์ต่อชาวบ้านอย่างยั่งยืนFood marketThe forest is not only a home for earth and waterbut also a place where  villagers can get food with nomoney. Only with their heart, soul, intelligence, and respect to nature’s mighty laws, this market will forever provides food them all.