ด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ

การศึกษาโรคจุลินทรีย์และปรสิตที่พบในบ่อเลี้ยงและการป้องกันกำจัด
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงกลุ่มที่เป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศ
ศึกษาความหลากหลายของชนิดและประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต

ผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของผักคาวตองเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรในเชิงพาณิชย์ทางภาคเหนือของประเทศไทย